Nederland

AV

Algemene Voorwaarden (AV) van Ambiale AG, onderdeel Canvarto.


Uw contractuele partner voor alle bestellingen binnen deze website is

Ambiale AG
Bächaustrasse 61
8806 Bäch SZ
Zwitserland

hierna Ambiale AG genoemd. Canvarto is een aanbod van Ambiale AG.


1. Algemene bepalingen

Alle overeenkomsten met Ambiale AG komen uitsluitend tot stand op basis van deze algemene voorwaarden (AV) in hun op het moment van bestellen geldige versie. Bepalingen die van deze bepalingen afwijken, behoeven een schriftelijke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van Ambiale AG. Eventuele bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Contractuele diensten en contractuele relaties

De presentatie van de diensten met name in brochures, advertenties en op het internet vormt geen bindend aanbod van Ambiale AG. Een overeenkomst komt pas tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van Ambiale AG of door het begin van de uitvoering van de overeenkomst door Ambiale AG. Aanvullende afspraken, wijzigingen en uitbreidingen zijn alleen geldig, wanneer Ambiale AG ze schriftelijk bevestigt. Ambiale AG behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bestellingen van klanten te weigeren. Bestellingen van klanten kunnen met name worden geweigerd wanneer de bestelling afwijkt van de door Ambiale AG gespecificeerde eisen of wanneer de klant bekend staat als niet kredietwaardig.


3. Verantwoordelijkheid voor het aanbod

De verwerking van aangeleverde gegevens en fotoproducten van de klant vindt plaats op basis van een technisch geautomatiseerd proces zonder handmatige voorcontrole en correctie door Ambiale AG De klant garandeert met het uploaden van een foto dat hij over alle auteursrechten van de foto beschikt en dat deze vrij is van rechten van derden. De klant garandeert met name dat de foto geen inbreuk maakt op handelsmerkrechten en andere eigendomsrechten van derden. De klant garandeert verder dat een geüploade foto niet de toepasselijke wetgeving schendt, met name de voorschriften ten aanzien van de verspreiding van pornografie (§ 184 e.v. StGB) en belediging (§ 185 e.v. StGB).


4. Procedure bij bestelling in de Canvarto online shop

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. De door u via de knop “In het winkelmandje” geselecteerde producten worden u bij het afsluiten van het bestelproces nog een keer in een besteloverzicht getoond. Hier kunt u alle informatie controleren die tijdens het bestelproces is verstrekt en deze informatie eventueel aanvullen of corrigeren door op de knop "Terug" te klikken. Door op de knop "Nu bestellen" te drukken, verstuurt u uw bestelgegevens en verklaart u zich ten opzichte van Ambiale AG om de daar vermelde producten te kopen (aanbod). Bij binnenkomst van uw bestelling bij ons nemen wij uw aanbod automatisch aan. Direct na het versturen van de bestelling ontvangt u per e-mail een bestel- en orderbevestiging waarin de details van uw bestelling nogmaals zijn opgenomen. De tekst van uw bestelling wordt bij ons opgeslagen en kan na het voltooien van uw bestelling op verzoek worden toegezonden.


5. Levering en verzending

(1) Canvarto levert binnen de EU en in enkele andere staten.

(2) De maximale levertijd bedraagt drie weken vanaf het sluiten van de overeenkomst. Normaal gesproken wordt de bestelling binnen 3 dagen verwerkt en verzonden.

(3) In het geval van een onwaarschijnlijke overschrijding van de onder (2) genoemde termijn wordt de klant van Canvarto waarvan de deadline wordt overschreden hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis gesteld (§ 126b BGB). De klant kan vervolgens ook onmiddellijk in tekstvorm (§ 126 BGB) gebruik maken van zijn wettelijk terugtrekkingsrecht/herroepingsrecht.

(4) Een claim van de klant voor schadevergoeding vanwege de vertraging van de dienst (§ 280, lid 2, 286 BGB) is uitgesloten, voor zover de vertraging noch opzettelijk noch grof nalatig is veroorzaakt door Canvarto.

(5) De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van tijdige en volledige zelflevering. Dit is alleen van toepassing als Canvarto niet verantwoordelijk is voor de niet-levering. Canvarto brengt de klant onmiddellijk op de hoogte van de niet-beschikbaarheid van de dienst. Indien van toepassing, wordt de reeds betaalde vergoeding terugbetaald.

(6) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren.

(7) In het onwaarschijnlijke geval van niet-beschikbaarheid van de voor uw bestelling benodigde productiemiddelen zullen wij u onmiddellijk in kennis stellen en indien mogelijk een plusminus levertermijn verstrekken.


6. Prijzen

(1) De vermelde prijzen gelden als eindprijzen voor alle bestellers uit EU-staten en de landen Zwitserland en Liechtenstein. Ze zijn inclusief alle toepasselijke wettelijke belastingen, met name btw. Het afleveradres is hierbij bepalend.

(2) De vermelde prijzen gelden als nettoprijzen voor alle bestellers buiten EU-staten en de landen Zwitserland en Liechtenstein. Dit betekent dat als er conform de wettelijke bepalingen van het land van de ontvanger btw is verschuldigd, dit extra moet worden betaald bij de ontvangst van de producten. Het is mogelijk dat er bij de ontvangst van de producten ook invoerrechten moeten worden betaald.

(3) De vergoeding voor onze diensten conform paragraaf 2 van deze algemene voorwaarden vloeien voort uit de huidige prijslijst, die kan worden bekeken op www.Canvarto.com en die wij tijdens het bestelproces specificeren. Wij hebben te allen tijde het recht om de prijslijst voor toekomstige bestellingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


7. Betaalmethoden

7.1 Kopen op rekening

De betaalmethode kopen op rekening bestaat niet voor alle aanbiedingen en stelt onder meer een succesvolle kredietwaardigheidscontrole door een kredietregistratiebureau van onze keuze

7.2 Kopen met credit card

Creditcardbetalingen worden afgehandeld via derde partij Stripe. Het betaalproces vindt daardoor plaats conform de voorwaarden van Stripe.

7.3 Kopen met PayPal

In geval van een betaling met PayPal wordt u na voltooiing van het bestelproces automatisch doorgestuurd naar de betaaldienst PayPal. Het betaalproces vindt daardoor plaats conform de voorwaarden van PayPal.

7.4 Kopen tegen vooruitbetaling

Wanneer u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u na bestelling een factuur per e-mail.


8. Eigendomsvoorbehoud; Verrekening; Retentierecht

(1) Voor consumenten behouden wij ons het eigendom van het gekochte artikel voor tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan behouden wij ons het eigendom van de gekochte artikelen voor tot de afwikkeling van alle nog openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de besteller. De respectieve zekerheidsregeling kunnen aan derden worden overgedragen.

(2) U hebt alleen recht op verrekening wanneer uw tegenclaims wettelijk zijn vastgesteld of door ons onbetwist zijn of door ons worden erkend. Bovendien hebt u alleen retentierecht als en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

(3) Wanneer de klant bepaalde betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt, dan zijn alle bestaande vorderingen direct opeisbaar.


9. Klachten

(1) Als u handelaar bent, dient u de uitgevoerde werkzaamheden onmiddellijk na levering binnen de normale gang van zaken inspecteren en ons, indien nodig, onmiddellijk schriftelijk informeren; § 377 HGB is zonder beperking van toepassing.

(2) In alle andere gevallen is een klacht alleen binnen een week ontvankelijk in geval van duidelijke gebreken. Voor bepaling van deze termijn zijn het tijdstip van leveirng en de dag dat de schriftelijke klacht werd ontvangen bepalend.

(3) Bij klachten dient u alle bij de order behorende documenten ter beschikking te stellen aan ons. Anders kan een onmiddellijk onderzoek en afhandeling van de klacht niet worden gewaarborgd.

(4) Een gebrek aan een onderdeel van het geleverde artikel geeft u niet het recht om een klacht in te dienen tegen de hele levering, tenzij een gedeeltelijke levering geen legitiem belang voor u heeft.


10. Garantie

Informatie, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichts-, maat- en dienstenspecificaties die in brochures, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, zijn puur informatief. Ambiale AG is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Ten aanzien van de soort en omvang van de levering is alleen de in de bestelling en orderbevestiging opgenomen informatie beslissend. Er bestaat in principe geen garantie voor het verbleken of de waterbestendigheid van de gedrukte producten. Ambiale AG wijst er in dit verband op dat de gedrukte producten uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik in gesloten ruimtes. De bij de sluiting van de overeenkomst vastgelegde aanduidingen en specificaties zijn conform de technische stand van dat moment. Kleine technische afwijkingen (met name het inkorten van afbeeldingen en de kleur van de afdruk) van de geleverde artikelen ten opzichte van de geadverteerde artikelen zijn toegestaan en zijn geen fouten, voor zover ze binnen het commerciële kader vallen en het contractuele doel niet aanzienlijk wordt beperkt. Foto’s die bijgesneden worden, mogen, binnen het commercieel gebruikelijke kader, enigszins, maar niet aanzienlijk afwijken van de gespecificeerde afmetingen. Er kunnen zich geringe commercieel gebruikelijke verschillen in kleur van de afdruk voordoen, als de monitor van de klant anders en niet kleurecht is gekalibreerd. Zwart-/wit-afdrukken kunnen vanwege de kleurendruk een lichte commercieel gebruikelijke kleurzweem bevatten. Reclamaties, creditnota’s en vervangende afdrukken zijn in dit verband uitgesloten, tenzij de afwijking buiten het normale commercieel gebruikelijke kader valt. Ook is er geen sprake van een gebrek wanneer kwaliteitsverlies wordt veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de door de klant aangeleverde fotobestanden (bijv. "resolutie" van de originele fotobestanden). Bij terechte klachten hebben wij het recht, om binnen een door ons aangegeven termijn, het product opnieuw te produceren of te verbeteren. Als de nieuwe productie of het verbeteren van het product niet lukt, dan kunt u annulering van de overeenkomst of vermindering van de vergoeding eisen.


11. Leveringsvoorwaarden

Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het door u opgegeven afleveradres. Na de uitlevering ontvangt u van ons of van een van onze verzendpartners een e-mail met de mogelijkheid om de zending te volgen.


12. Herroepingsrecht

Wij wijzen u erop dat voor producten van Canvarto met vrij te kiezen afmetingen, uitvoering, afwerking en detailontwerp (”individueel product”) het herroepingsrecht is uitgesloten omdat het geproduceerde product conform uw informatie individueel is gemaakt en is toegespitst op persoonlijke wensen. Voor individuele producten is het herroepingsrecht voor de overeenkomst conform § 312 d, lid 4, nr. 1 BGB (Herroepings- en teruggaverecht bij op afstand gesloten koopovereenkomsten) uitgesloten.


13. Aansprakelijkheid

Canvarto is alleen aansprakelijk voor andere schade dan die veroorzaakt door letsel aan lichaam, leven en gezondheid als deze schade wordt veroorzaakt door een verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen of opzettelijk of grove nalatig gedrag van Canvarto of zijn plaatsvervangende agenten. Elke aansprakelijkheid hierbuiten wordt uitgesloten. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.


14. Slotbepalingen

De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is Schwyz (Zwitserland). Hetzelfde geldt als een klant geen algemene bevoegde rechtbank in zijn land heeft, een klant na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of normale verblijfplaats naar het buitenland heeft verplaatst of als zijn woonplaats of normale verblijfplaats op het moment van de rechtsvordering onbekend is. Ambiale AG heeft ook het recht om de klant te dagen in zijn algemene plaats van jurisdictie. De overeenkomsten die worden gesloten op basis van deze algemene voorwaarden en eventuele latere claims van welke aard dan ook, worden uitsluitend beheerst door het Zwitsers recht.