Nederland

Privacy

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid informeert gebruiker over de soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder Canvarto - Ambiale AG Bächaustrasse 61, 8806 Bäch, Zwitserland, support@Canvarto.com, op deze website (hierna “Aanbod”).


Verzamelde gegevens

Canvarto - Ambiale AG verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruiker wanneer deze

 • websites van Canvarto - Ambiale AG bezoekt,
 • online door Canvarto - Ambiale AG aangeboden producten of diensten aanvraagt of gebruikt; hieronder vallen aankopen in de online shops of online nieuwsbrieven.

In geselecteerde gevallen worden persoonlijke gegevens verwerkt, wanneer Canvarto - Ambiale AG telefoontjes van gebruikers vastlegt, hetzij om aan de eigen wettelijke verplichtingen te voldoen, hetzij voor trainings- of kwaliteitswaarborgingsdoeleinden.
Enerzijds verwerkt Canvarto - Ambiale AG die persoonlijke gegevens (bijv. naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer) die de gebruiker expliciet en actief verstrekt aan Canvarto-Ambiale AG. Anderzijds legt de webserver van Canvarto - Ambiale AG automatisch bijzonderheden vast over het bezoek van de gebruiker (bijv. IP-adres, browsertype en -versie, gebruikte besturingssysteem, website van herkomst, bezochte pagina’s, verblijfsduur).


Gebruik en bescherming van persoonlijke gegevens

Aan de hand van de verwerking van persoonlijke gegevens conform dit privacybeleid verbetert Canvarto - Ambiale AG de kwaliteit van producten en diensten.

De verwerking van persoonlijke gegevens dient met name de volgende doelen:

 • technisch beheer en onderzoek en verdere ontwikkeling van de websites;
 • afhandeling van het aankoopproces;
 • gebruikersbeheer en marketing;
 • informatie van de gebruiker over diensten en producten van Canvarto - Ambiale AG, ingeval de gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft verleend;

Gebruiker geeft Canvarto - Ambiale AG toestemming om persoonlijke gegevens aan medewerkers, opdrachtnemers of andere derde partijen, binnen of buiten het land waar gebruiker woont, over te dragen zodat die diensten ten behoeve van bovengenoemde doelen kunnen uitvoeren. De medewerkers, opdrachtnemers en andere derde partijen die toegang tot persoonlijke gegevens hebben worden er door Canvarto - Ambiale AG toe verplicht om zich te houden aan alle toepasselijke voorschriften inzake privacy. De personen die Canvarto - Ambiale AG toegang verleent tot persoonlijke gegevens in de zin van dit privacybeleid worden passend geschoold ten aanzien van de veiligheid van gegevens en privacy.
Canvarto - Ambiale AG beschermt persoonlijke gegevens met passende fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, persoonlijke wachtwoorden, coderings- en authenticatietechnologieën. Wanneer in individuele gevallen persoonlijke gegevens worden verzameld via een website van Canvarto - Ambiale AG, wordt de overdracht gecodeerd met behulp van de op dat moment meest gebruikte en meest veilige methode voor gegevensoverdracht SSL "Secure Socket Layer".
Canvarto - Ambiale AG behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens over te dragen aan overheid en regelgevende instanties en in het kader van dit privacybeleid ook aan analysediensten. Canvarto - Ambiale houdt zich daarbij volledig aan toepasselijke regelgeving, wetgeving en alle gerechtelijke of ambtelijke instructies.
Wij wijzen u erop dat betalingservaringen, met name over onbetwiste vorderingen die na de vervaldatum niet zijn betaald, evenals alle incassogegevens en adresgegevens aan CRIF AF in Zürich, worden verzonden voor rechtmatig gebruik als kredietregistratiebureau. CRIF zal de gegevens ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid gebruiken en aan geautoriseerde derden melden. De betalingservaringen kunnen door CRIF op basis van wiskundig-statistische berekeningsmethoden voor geautomatiseerde besluitvorming, met name voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van een persoon, worden geanalyseerd. Meer informatie vindt u op: www.mycrifdata.ch/#/dsg


Informatie over verwerkte persoonlijke gegevens

Personen waarvan de persoonlijke gegevens in het kader van dit privacybeleid worden verwerkt hebben het recht om:

 • informatie te verkrijgen over of en welke persoonlijke gegevens Canvarto - Ambiale AG opslaat (categorie van gegevens, ontvanger of categorieën ontvangers, bewaarperiode van de persoonlijke gegevens of criteria voor het bepalen van de bewaarperiode);
 • een kopie van de persoonlijke gegevens te krijgen;
 • bij onjuiste gegevens de rectificatie van de persoonlijke gegevens te eisen;
 • het verwijderen van de persoonlijke gegevens te eisen;
 • beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens te eisen;;
 • persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare opmaak te krijgen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking met name met het oog op direct marketing.

Bovengenoemde rechten kunnen worden geweigerd of beperkt wanneer de interesses, rechten en vrijheden van derden zwaarder wegen of wanneer de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims van Canvarto - Ambiale AG.

Vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens dienen te worden gericht aan Canvarto - Ambiale AG:

Ambiale AG
Compliance
Bächausstrasse 61
CH-8806 Bäch SZ
E-Mail: dataprotection@ambiale.com


Recht op herroeping van een toestemming inzake privacy

Elke betrokkene waarvan de persoonlijke gegevens worden verwerkt kan zijn toestemming daarvoor te allen tijde intrekken. Deze intrekking dient in dit geval schriftelijk of per e-mail aan Canvarto - Ambiale AG te worden gericht.


Bewaarperiode van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als wettelijk of in overeenstemming met het verwerkingsdoel mogelijk is. Bij analyses bewaren we uw gegevens zolang totdat de analyse is afgesloten. Als we gegevens opslaan op basis van een contractuele relatie met u, blijven deze gegevens minstens zolang opgeslagen als de contractuele relatie bestaat en net zo lang als de verjaringstermijnen voor mogelijke claims van ons lopen of wettelijke of contractuele bewaarplicht bestaat.


Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking

Ambiale AG
Compliance
Bächausstrasse 61
CH-8806 Bäch SZ
E-Mail: dataprotection@ambiale.com


Toegangsgegevens/serverlogbestanden

De aanbieder (respectievelijk zijn webspace provider) verzamelt gegevens over elk bezoek aan het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over succesvol bezoek, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte website), IP-adres en vragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van het bedrijf, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de protocolgegevens achteraf te controleren wanneer er op basis van concreet bewijsmateriaal de verdenking van illegaal gebruik bestaat.


Contact opnemen

Bij het contact opnemen met de aanbieder (bijvoorbeeld per contactformulier of e-mail) wordt de informatie van de gebruiker opgeslagen ten behoeve van het verwerken van de vraag en in het geval dat er vervolgvragen rijzen.


Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en ons aanbod.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of kunnen controleren dat de eigenaar van het e-mailadres akkoord is met de ontvangst van de nieuwsbrief. Meer gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

Met de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van de aanmelding op. Dit opslaan dient alleen als bewijs in het geval dat een derde een e-mailadres misbruikt en zich zonder dat de eigenaar dit weet aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het toesturen van de nieuwsbrief, te allen tijde weer intrekken. Het intrekken kan via een link in de nieuwsbrief zelf, via uw profiel of via een melding aan bovengenoemde contactmogelijkheden.


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat van de gebruiker (pc, smartphone, etc.) specifieke, op het apparaat betrekking hebbende informatie op te slaan. Enerzijds dienen ze de gebruikersvriendelijkheid van websites en daarmee van de gebruikers (bijv. het opslaan van inloggegevens). Anderzijds dienen ze om de statistische gegevens van het websitegebruik vast te leggen en om de website te analyseren ter verbetering van het aanbod. De gebruikers kunnen invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers beschikken over een insteloptie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of volledig kan worden voorkomen. Er wordt echter wel op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies kan worden beperkt.


Registratiefunctie

De in het kader van de registratie ingevoerde gegevens worden ten behoeve van het gebruik van het aanbod gebruikt. De gebruikers kunnen worden per e-mail worden geïnformeerd over aanbods- of registratie-relevante informatie, zoals veranderingen van de omvang van het aanbod of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens kunnen tijdens de registratie worden gezien vanuit het invoermasker. Hiertoe behoren naam, voornaam en e-mailadres.


Intrekking, wijzigingen, rectificaties en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht om op verzoek onmiddellijk informatie te krijgen over de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, op blokkering en verwijderen van zijn/haar persoonlijke gegevens, mits hier geen wettelijke bewaarplicht voor staat.